APIA va da bani pentru ”Prima împădurire”. Sprijinul poate fi solicitat până la 31 martie 2017 și are ca origine fondurile FEADR, derulate prin PNDR 2014-2020 - REVISTA FERMIERULUI
Marți, 07 Februarie 2017 23:57

APIA va da bani pentru ”Prima împădurire”. Sprijinul poate fi solicitat până la 31 martie 2017 și are ca origine fondurile FEADR, derulate prin PNDR 2014-2020

Scris de

Atât deținătorii publici, cât și cei privați și formele asociative care dispun de teren agricol și neagricol ar putea primi bani europeni destinați investițiilor în agricultură și dezvoltare rurală (FEADR) prin APIA timp de 12 ani pentru pierderile de venit agricol pentru suprafața împădurită, respectiv pe o perioadă de maximum șase ani până la închiderea stării de masiv și efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv.

Potrivit AFIR, alocarea bugetară, stabilită pentru sesiunea noiembrie 2016 – martie 2017 este de 50.000.000 euro.

În cadrul măsurii se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire situate în zonele deficitare în păduri, precum şi altor factori, cum ar fi mărimea plantaţiei, funcţia plantaţiei forestiere realizate şi diversitatea speciei, criteriilor de selectie stabilite, iar măsura se va aplica pe întreg teritoriul național.

Sistemul de finanțare va fi cel al primelor, incluse în acest caz fiind și costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire, valoarea maximă a plafonului pe care un proiect o poate atinge fiind de șapte milioane de euro.

„Sprijinul financiar, acordat fermierilor ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime. Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere acoperă şi costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire (denumită Prima 1). Se acordă, de asemenea, o primă anuală, (denumită Prima 2), care acoperă lucrările de întreţinere a plantaţiilor pe o perioadă de maximum șase ani până la închiderea stării de masiv, efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv şi pierderile de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită”, se arată într-un comunicat de presă al AFIR. „Valoarea maxima a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 și Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a contractului de finanțare, este de 7.000.000 euro”.

Conform documentului de presă, beneficiari ai măsurii pot fi atât deținătorii publici de teren agricol și neagricol (doar Prima 1), precum și deținătorii privaţi de teren agricol și neagricol şi formele asociative ce dețin teren agricol și neagricol.

„În categoria deținătorilor publici de teren sunt incluse unităţile administrativ teritoriale ale comunelor, orașelor, municipiilor (respectiv, nivel LAU 2) și alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora. Beneficiarii publici sunt eligibili doar pentru Prima 1. Deținătorii privați de teren includ persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora”, se mai arată în comunicat.

Eligibilitatea beneficiarilor se va demonstra pe baza documentelor care dovedesc categoria de beneficiar, precum și a celor privind dreptul de proprietate şi/ sau de deţinere a terenurilor. Aceste documente sunt enumerate în Ghidul Solicitantului, la Capitolul 4 - Documentele necesare întocmirii cererii de sprijin, disponibil pe site-urile APIA şi AFIR. Documentele privind dreptul de proprietate și/sau deținere a terenurilor vor fi însoțite, după caz, de adeverința de la Primărie privind identificarea și modul de utilizare a terenului ( Anexa 14 la Ghidul Solicitantului).

Criterii de eligibilitate – terenul să fie bine delimitat în scriptele APIA și în LPIS

Terenurile propuse spre împădurire trebuie să respecte anumite criterii de eligibilitate.

În cazul terenului agricol eligibil destinat împăduririi, cei de la AFIR fac referire la o suprafaţă de teren din categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente şi pajişti permanente, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor doi ani. Acesta trebuie să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în urmă cu cel puţin doi ani, iar pentru acest teren trebuie să fi fost respectate în această perioadă standardele de eco-condiţionalitate (GAEC/ SMR) relevante.

Pe de altă parte, terenul neagricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren care nu este utilizată în scop agricol (dar inclusă în blocurile fizice identificate în LPIS – Land Parcel Identification System) sau care are utilizare agricolă şi are categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente și pajişti permanente, fiind identificată în LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de întreţinere prin respectarea standardelor de eco-condiţionalitate relevante pe parcursul ultimilor doi ani.

Criteriile de selecție se vor stabili având în vedere principiile următoare: amplasarea terenului (se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire situate în zonele deficitare în păduri); mărimea plantaţiei (se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire cu suprafaţă mai mare); funcția de protecție (se va acorda prioritate realizării de perdele forestiere de protecție); funcţia de reabilitare a terenurilor (se va acorda prioritate împădurii terenurilor situate în UAT afectate de fenomene de aridizare, eroziune sau salinizare, în funcție de valorile indicelui de ariditate, gradului de eroziune sau gradului de salinizare); diversitatea speciilor (se va acorda prioritate lucrărilor de împădurire care propun cel puţin două specii de bază în compoziţie).

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) informează ca până în data de 31 martie 2017, ora 16.00, cei interesați pot accesa Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020.

Această schemă de finanţare este implementată prin Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), toate documentele necesare accesării fiind disponibile pe pagina de internet www.apia.org – secţiunea Măsuri de sprijin şi IACS – Măsuri delegate din PNDR. Depunerea Cererii de Finanţare se realizează pe suport de hârtie la Centrele Județene sau al Municipiului Bucureşti al APIA. Această cerere va fi însoţită de proiectul tehnic de împădurire.

Citit 936 ori

newsletter rf

Revista